divendres, 28 de desembre del 2012


Sessió Pública Extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alforja del 28 de desembre de 2012.

Comença el Ple a les 17 hores, puntualment, amb els punts següents:

Primer. Aprovació si s’escau, del pressupost municipal per l’exercici 2013.

En el nostre torn d’intervenció i votació, agraïm que el Sr. Alcalde reunís als Portaveus prèviament per explicar-los el Pressupost 2013.
Però donat que el tope i la configuració bàsica d’aquest pressupost vindrà dictat per l’administració en base del préstec ICO.
Donat que (Segons se’ns va explicar) i per culpa de la mateixa Administració encara no queda ben clar que aquest sigui el tope de despesa màxima del pressupost.
I finalment considerant que la possibilitat de fer aportacions en el sentit d’alguna despesa que trobem a faltar és nul·la.
No ens queda més remei que abstenir-nos.

 
Segon. Aprovació si s’escau, de la Moció de rebuig a l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, presentada per el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

 
Reproducció integra de la Moció:

 

MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ

 

 

El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.

 

Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país.

 

L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del govern de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.

 

Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a què de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, professors i alumnat.

 

Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim possible la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir l’estadi de plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya. 

 

 

Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER.  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Alforja  a la reforma de la llei d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.

 

SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya.

 

TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, i declarar-lo persona non-grata al municipi d’Alforja, i demanar la retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació. 

 

QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.

 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat

 La moció s’aprova per unanimitat!!

 Tercer. Aprovació si s’escau de la derogació de l’Ordenança Municipal 2.8 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonía mòbil, amb motiu de la sentencia de 12 de juliol de 2012 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
El Grup d’Esquerra s’absté.

 Sense més temes a tractar es tanca la Sessió.

 

dilluns, 24 de desembre del 2012

Bon Nadal a tothom.


La Secció Local d'Esquerra Republicana d'Alforja desitja a tots els seus militants, simpatitzants i amics en general, un molt bon Nadal.

dilluns, 26 de novembre del 2012

Esquerra d'Alforja triplica els seus votants!!!

Magnific resultat d'Esquerra d'Alforja en les Eleccions al Parlament 2012, que ha quedat com a segona força i ha gairabé triplicat el número de votants del 2010.
Els resultats del escrutini:

CiU  375
Esquerra  206
Psc  93
Icv  88
PP  53
Cup  50
Ciutadans  28
SI  24
Pagma  10
PxC  9
Pirates  3
Blanc 3
Farts  3

Nuls 16
En blanc 19

Gràcies a militants i simpatitzants per aquest gran resultat!!

dimarts, 20 de novembre del 2012

25 de Novembre

Els nostres candidats:
 

                                         Oriol Junaqueras


                                        Pep Andreu

dijous, 8 de novembre del 2012

dimecres, 24 d’octubre del 2012

Resum de la Sessio Pública Ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alforja.

Sessió Pública Ordinària del Ple de l'Ajuntament d’Alforja del 17 d'octubre de 2012.

Comença el Ple a les 20,00 hrs. puntualment.

-S'aprova l'acta de la sessió anterior, sense rectificacions.

-El Sr. Alcalde don compte dels Decrets emesos des de l'anterior Ple.

-Aprovació si s'escau de la modificació del pressupost per reconeixement extrajudicial de crèdits 1M/2012.
És tracte de fer un reconeixament de factures pendents arrastrades d'exercicis precedents.
Son temes d'organització, votem abstenció.

-Aprovació si s'escau de la modificació de una bateria d'ordenançes fiscals:
Impost de construccions instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri.
        "          "           "         "   "     "   de guals.
        "          "           "         "   "     "   de l'expedició de documents adminis.
        "          "           "         "   "     "    espedició d'estudis i llicencies urbanis.
        "          "           "         "   "     "    per llicencia d'obertura d'establiments.
        "          "           "         "   "     "    per escombraries.
En el nostre torn de paraula, donem el nostre acord a l'instauració d'alguna taxa que fins ara no existia i  també estem conformes a les pujades moderades i raonables (Entre el 3% i el 10%) presentades però no als estralls de l'any passat. Votem a favor.

Aprovació si s'escau, del compte general de l'exercici 2011.
Votem abstenció.

Redistribució de les Regiduries.
Joan Josep Garcia-Urbanisme, Promoció Econòmica, Industria, Treball i Turisme.
Casimiro Rodriguez-Participació Ciutadana, Festes i Esports.
Angels Garcia-Benestar, Familia i Sanitat.
Vanesa Garcia-Governació,Serveis, Personal i Hisenda
Magí Ferré-Medi Ambient i Pagesia
Yolanda Saludes-Educació i Cultura.

Precs i preguntes.

Preguntem sobre la situació del diposit principal i els viatges d'aigua que fan camions cisterna.
El S. Alcalde ens explica que el nivell del diposit és molt baix i s'està portant aigua de l'Urbanització Portugal.
Per cert diversos veïns de l'urbanització s'han queixat de la perdua de pressió a la xarxa.
El cost d'aquest transport és assumit per l'Ajuntament , hi ha una partida oberta de 8000 €.
El Sr. Alcalde ens don tota mena de garanties sobre la manipulació i analitica d'aquesta aigua per tal de no repetir episodis passats.

A travès d'aquest bloc la ciutadania va fer arribar tres preguntes que varem traslladar al Alcalde.

1) Situació dels àtics de l'edifici de la rotonda.
2) Situació de l'ascensor del Ajuntament.
3) Interès en saber com està el procès de substitució del treballador de la brigada municipal.

Al primer punt el Sr. Alcalde exposa que la situació bàsicament és la mateixa, el TSC va dictaminar que dos àtics s'han de tirar a terra, s'està intentant per via administrativa i apoiant-se el el nou POUM de canviar la situació i no arribar a l'enderroc.
Estàn intentant amb bon criteri aplicar la mateixa solució que va posar en pràctica l'anterior govern municipal.
El segón punt confirma que es tracta exclusivament d'una qüestio pressupostaria, no hi han diners per l'ascensor.
La veritat és que si que hi habia una subvenció per poder-lo posar, subvenció que ens van retirar degut a la denuncia que va posar en el seu moment el grup de CiU.
El tercer punt, el procès està a punt d'encetar la fase d'entrevistes i examen de català nivell A.

I sense més a tractar, es tanca la sessió.
 
 

dimarts, 16 d’octubre del 2012

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

Se celebrarà aquest dimecres dia 17 d'octubre a les 8 del vespre a la Sala de Sessions de l'Ajuntament.

dijous, 11 d’octubre del 2012

divendres, 7 de setembre del 2012

Diada Nacional de Catalunya 2012. Actes a Alforja i manifestació.


A Alforja:

A Barcelona:
Va ser un dia memorable, vam fer història!!

dimecres, 22 d’agost del 2012

Resum del Ple del 18 de juliol 2012


Sessió Pública Ordinària del Ple de l?ajuntament d’Alforja del 18 de juliol de 2012.Comença el Ple a les 20,00 puntualment.


-S’aproven les actes anteriors desprès de fer per part nostre les rectificacions oportunes.
-Pren possessió i jura el càrrec la Regidora Yolanda Saludes Àvila.

-Es don compte per part del Alcalde, de diversos assumptes administratius.

-El Alcalde don compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la Corporació…..Aquí si que fem el comentari/pregunta de que fins el mes d’abril només s’havien emès 13 Decrets (xifra totalment lògica) i en 3 mesos se’n han dictat 32, que desprès de repassar-los hem vist que s’ha optat per la formula Decret d’Alcaldia per simples comunicacions, informacions o inclús llicencia d’obres, cosa que no ens sembla correcte del tot.

-Es don compte de la liquidació del pressupost de 2011

-Es don compte de la resolució (anul·lació) dels contractes amb Aigües de Catalunya, per fer les obres de interconnexió de les xarxes d’aigua potable entre Alforja i la Urbanització Horts d’en Serra i per les millores de la xarxa.

-Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la llar d’infants municipal….Ens abstenim.

-Aprovació si s’escau del Reglament de la Llar d’Infants Municipal…Com que ens hem informat que ha estat consensuat entre pares, professors i Ajuntament…Votem favorablement.

-Proposta d’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament i un vei per la sessió d’un terreny i l’enderroc d’un mur a l’Avinguda de Catalunya…Ens abstenim.

-Proposta d’aprovació sobre el dret a vot dels representants electes al municipi. Quan un Regidor/a està de baixa maternal/paternal o per llarga malaltia no pot seguir votant en els Plens Municipals, aquesta moció presentada demana que si ho puguin fer…..Votem favorablement.

-Proposta d’aprovació de l’implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit de Catalunya. Es tracta de posar en marxa al Ajuntament d’Alforja una finestreta on és podrà lliurar i fer entrada de qualsevol document, ja sigui per la Generalitat o per l’Administració Estatal…Votem favorablement.

-Proposta d’aprovació del calendari de Festes Locals d’Alforja per l’any 2013. Es proposen els dies 18/1 i 27/9…Votem favorablement.

-Proposta d’aprovació de les bases de selecció que han de regir pel concurs lliure d’un lloc de treball d’oficial de la Brigada d’Obres Municipal…Ens abstenim.


Torn de Precs i Preguntes:

Preguntem per quina raó el Sr. Rubio (President de la Junta de Compensació de Barqueres) ha posat un recurs contenciós-administratiu en nom de l’urbanització contra l’Ajuntament d’Alforja.

L’Alcalde contesta que l’Ajuntament no va passar els rebuts de l’aigua al cobro durant un any a l’urbanització, al fer-ho el Sr Rubio va considerar que com no s’havia cobrat a temps ja no calia pagar-ho. Des del Ajuntament se’ls reclama aquest import i Barqueres ha posat aquest recurs.

Preguntem per les tres respostes que havien quedat pendents des del últim Ple Ordinari.

Desprès d’haver preguntat i insistit sobre el fet, els tiquets de la piscina de la temporada 2011, i que no s’havien fet servir finalment han estat canviats per l’Ajuntament en la proporció de 60/40%.

Sobre la venta de la parcel·la número 3 del Polígon Industrial Les Sorts, el Sr. Alcalde ens contesta que l’Ajuntament no entra a la gestió del polígon, que aquesta correspon integrament al ICANSÒL, cosa que posem en dubte ja que durant 4 anys l’Ajuntament i l’INCASÒL va estar permanentment en contacte en la gestió de les parcel·les i instal·lacions del polígon.

Sobre la construcció de un mur de contenció a la part alta del camí de Sant Magí, segons l’Alcalde el tècnic municipal no veu cap impediment en concedir llicencia municipal per fer l’obre, encara que francament i tal com es pot veure l’obre està fora de les mides legals.


Sense més assumptes per tractar és tanca la sessió.

divendres, 13 de juliol del 2012

Ple del 18 de juliol de 2012

El Ple de l'Ajuntament d'Alforja celebrarà sessió Ordinària el pproper dia 18 de juliol de 2012 a les 8 del vespre, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Recordem, que ja que no es permet al ciutadans  fer preguntes al Ple, qui estigui interessat en fer-ne la pot canalitzar a través d'aquest bloc i el portaveu del nostre grup l'exposarà.
Les pregunte han de ser d'interès general i estar ben estructurades i documentades en quan al seu argument.

dilluns, 25 de juny del 2012

Marxa cap a la independència.


Si hi voleu anar, truqueu a:
Xevi Vilella 656806550
Casi Rodriguez 691077589

dissabte, 16 de juny del 2012

Quin mal a la butxaca!!!

Son temps difícils, ho sabem tots!....
Les famílies ho passen malament, ho sabem tots!....A moltes famílies tots els membres estan en situació d’atur, ho sabem tots!
Tots? Tots sembla que no, alguns sembla que no s’han adonat de la situació econòmica de la majoria de les classes mitjanes i baixes.
  Alguns ja van anunciar en el Ple de l’Ajuntament del dia 5/10/2011 les pujades de totes les les taxes, sobre tot les importants, les que piquen, les que fan mal. Van decidir pujar-les sense donar xifres, no van donar percentatges, però nosaltres si que vam posar percentatges com es pot llegir a les actes, i vam avisar i fer notar que per exemple el IBI (Impost sobre bens i immobles) pujaria un 35%, percentatge que ens va semblar una barbaritat i de fet vam votar en contra.
Però en realitat i un cop els rebuts presentats a cobrament, això si “Donant facilitats” i dividint el rebut total en dos, resulta que la pujada real és del 43%!!!! Casi la meitat del rebut del any anterior!! És inaudit!!! En el Ple del dia 5/10/2010, ja vam fer notar que les pujades de les taxes eren abusives i responien a una maniobra política que aconsella pujar al màxim els impostos el primer any de mandat. Creiem que francament hi havia altres maneres de fer-ho més progressives i molt més suaus. A tall d’exemple en el període 2009 - 2010 el IBI va pujar el 1%, en el període 2010 – 2011 va pujar el 2,5%. I per l’any 2012, la nostre intenció era incrementar un 10 o 15% màxim i incorporar tot un seguit de propietats que no pagaven i que es van posar fiscalment al dia, augmentant així substancialment la recaptació.
Tot plegat lamentable i demostrant molt poca sensibilitat envers les classes menys afavorides.
I a més per si no era suficient, també han posat a cobrament el rebut de les escombraries.....Sense comentaris!!

dijous, 17 de maig del 2012

Pregunta d'ERC d'Alforja al Parlament de Catalunya

La Secció d’ERC d’Alforja ha fet una pregunta al Parlament de Catalunya a travès de un dels seus Diputats sobre l’estat dels tramits de Declaració de Parc Protegit de la zona coneguda com “Muntanyes de Prades”. Aquesta ha estat la resposta del Conseller Lluís Recoder.

dissabte, 12 de maig del 2012

Adjudicat el Bar del Parc dels Amics

Aquest dimecres dia 9 de maig, es va convocar la Sessió de la Mesa de Contractació de l'Ajuntament d'Aforja. A les 18,00 hores a la Sala de Plens del Consistori. Ordre del dia: -Obertura de les proposicions i proposta d'adjudicació si s'escau, coresponent a la gestió del bar de la zona esportiva del Parc d'Amics d'Alforja. La Mesa està formada per: Sr. Joan Josep Garcia, que actua com a President. Sra. Esperanza Castillo, Secretària Interventora de la Corparació. Sr. Casimiro Rodríguez, Vocal. Sra. Mª Àngels Garcia, Vocal. Sr. Magí Ferré, Vocal. Sr. Rosendo Martorell, Vocal Sra. Gemma Capella, Vocal. Un cop vistes, analitzades i puntuades les propostes, el cuadro de puntuació queda de la següent manera: Olga Garcia Hurtado/Jordi Bonastre Alujas......................95 punts. Javier Llop Albeza.............................................45 " Teresa Corral Hernandez........................................35 " Mercé Sallas Teruel............................................30 " Cristina A. Gomez Saludes......................................15 " Resultant guanyadora la proposta feta per Olga Garcia Hurtado/Jordi Bonastre Alujas.

divendres, 20 d’abril del 2012

Ple Ordinari de l'Ajuntament d'Alforja del dia 18 d'abril de 2012

Comença puntualment a les 20 hores del dia 18 d’Abril a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el Ple Ordinari de l’Ajuntament d’Alforja.
Amb el següent Ordre del Dia:Aprovació de l’Acta anterior.
Votació: ERC-Si, CiU-Si, PSC-Si, EU-Si

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la Corporació.
El Sr. Alcalde don lectura als diferents Decrets emesos.

Proposta d’acord de l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal.
El Sr. Alcalde explica les variacions en quant a habitants durant l’any 2011 a Alforja. És l’estadística que envia l’INE anualment.
Votació: Unanimitat-Si

Aprovació inicial si s’escau, de les següents ordenances:

Ordenança Cívica.
El Sr. Alcalde presenta un projecte d’Ordenança Cívica per aplicar al nostre poble, un recull de normes, reglaments i prohibicions exagerat sota el nostre punt de vista, un copiar/pegar descarat tret d’una població molt més gran que la nostra.

Comentari del Portaveu d’ERC:
Estem molt a favor de la redacció i aprovació d’una Ordenança Cívica, però una ordenança d’aquesta importància si que trobem a faltar que no hagi estat debatuda i pactada entre tots el grups politics.
Considerem que una ordenança cívica d’aquest calibre es totalment inaplicable al nostre poble.
Quan una Ordenança és aprovada per el Ple Municipal, és per fer-la complir i respectar en les dues direccions, de la ciutadania cap a l’administració municipal i vic eversa. Aquesta Ordenança Sr. Alcalde és totalment inassolible pel tipus de poble que tenim.
En molts dels punts de l’Ordenança es parla que qui portarà a terme les accions ja siguin de control, d’ordre i d’inspecció seran els Vigilants Municipals o el personal del Ajuntament.
Per donar suport a aquesta ordenança necessitarà Sr. Alcalde un nombrós cos de Vigilants Municipals o una sucursal de l’ ABP Baix Camp dels Mossos.
També hi ha algun article que és totalment ridícul…cito….Art.44 Conductes prohibides Apartat h). Practicar qualsevol esport o activitat lúdica fora d’espais o recintes destinats a aquest ús, llevat dels casos amb autorització de l’Ajuntament.
No es podrà fer footing pel carrer?, no és podrà anar en Btt? O si parlem de activitats lúdiques, no podran jugar la canalla al carrer?
Votació: ERC-No, CiU-Si, PSC-No, EU-Si

Ordenança de preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats d’interès cultural o social.
Els Sr. Alcalde explica que es tracta d’una ordenança per regular serveis i preus d’activitats que ara mateix no tenen cabuda en altres ordenances.
Votació: ERC-Abst, CiU-Si, PSC-Abst, EU-Si

Aprovació inicial, si s’escau, de les modificacions de diverses ordenances fiscals.
El Sr. Alcalde explica les noves tarifes de la piscina, de les pistes de tenis, de parades i casetes de venda, Exempcions i bonificacions de taxes en instal•lacions municipals i les noves condicions per contractar el servei d’aigua al municipi.

Comentari del Portaveu d’ERC:
Hem vist els nous preus de la piscina, ens hem estranyat que han baixat els preus d’un dia i apujat els abonaments això si en una mitjana d’un raonable 10%.
Preguntes…..Tindran validesa els tiquets de l’any passat? El Sr. Alcalde respon que encara no ho sap, que s’ho pensaran i ens ho comunicaran en breu, encara que ell no n’és gaire partidari, se li comenta per part nostre que podria donar uns dies en concret perquè la gent pogués fer servir aquests tiquets.
Pagaran els acompanyants? El Sr. Alcalde tampoc ens pot contestar ara, es compromet a fer-ho en breu.
Pista de tenis, sense comentaris.
Parades i casetes de venda, sense comentaris.
Instal•lacions municipals, exempcions i bonificacions sense comentaris.
Subministrament d’aigua, sense comentaris.
Votació: ERC-Si, CiU-Si, PSC-No, EU-Si

Donar compte de la renuncia presentada per el Regidor En Carlos Ferré Merino.
El Sr. Alcalde explica que el Regidor Carlos Ferré Merino ha presentat la seva renuncia com a Regidor de l’Ajuntament i que assumirà el seu lloc la Sra. Yolanda Saludes, núm. 6 en les llistes de CiU.

A continuació el Portaveu d’ERC, Sendo Martorell, exposa la seva bateria de comentaris i preguntes.

El Web de l’Ajuntament.
La veritat que es fa una mica difícil parlar d’un web que en teoria ha de fer veure als navegants les excel•lències del nostre poble, ha de promocionar el nostre poble a la gent que el volguí visitar i ja d’entrada troba la primera pàgina amb noticies antigues de un piròman i un atracador detingut a Alforja, acompanyat d’una altre noticia on l’alcalde era encara el Josep Viñas (e.p.r).
Molt del text empleat és un senzill copiar/pegar de la pàgina Alforja.altanet.org.
Hi ha pagines que estan emplenades amb el text en angles que fan servir els programadors per fer proves.
El planell empleat és el de Google, quan es va fer un planell detallat especialment de poble.
Hi ha apartats deserts.
El E-tram encara no està en marxa.
Anuncis publicats als Butlletins Oficials, desert i en blanc!
Perfil del contractant, encara hi ha l’adjudicació del Bar del Parc del Amics.
Tràmits municipals, desert i en blanc!
Queixes i suggeriments, queda molt bonic posar-ho però està en blanc perquè no si pot accedir.
No hi ha agenda municipal, cap mena d’informació del dia a dia del municipi.
En el plànol del municipi, escolti quina falta de delicadesa per els demes comerciants del poble, hi figura no se sap perquè Restaurant Pepe i el Bar Besora…Que per altre banda ja no existeixen amb aquestes denominacions.
Telèfons d’interès, hi falten telèfons com la biblioteca o les aigües.
La pàgina està mal indexada, i surt a la novena posició.
I així podria seguir una bona estona més.
Jo no sé quan els ha cobrat l’empresa TechnoDac per fer aquest web, però és una birria i sento dir-ho, més tenint en compte que ja hi havia un web municipal que encara no portava 2 mesos en marxa i havia costat 1500 Euros. Només calia canviar els noms dels politics i podia funcionar perfectament ja que era molt més funcional, practica i entenedora que l’actual.
El Sr. Alcalde ens contesta que mirarà de revisar tots els errors (Ja té feina!) i reconeix que efectivament poder es va obrir el web una mica precipitadament. També afirma que l’empresa que va fer el web no va cobrar un duro (Encara bo!!).

Bar Parc del Amics.
Podria explicar el calendari i en quin punt es troba l’adjudicació de l’explotació del bar del parc.
La Secretaria del Ajuntament en explica en quin moment es troba l’adjudicació i explica també que culminarà el dia 7 de maig amb la obertura dels sobres dels aspirants per part de la Mesa de Contractació.


Parcel•la Polígon.
Hem detectat que la parcel•la núm. 3 del Polígon Las Sorts hi ha un cartell de venda amb un cartell on si pot llegar un telèfon d’un particular. Ho sap l’Ajuntament? Hi intervé l’ Ajuntament?
Es recorda que totes les gestions de les parcel•les del polígon s’han de fer a través i amb el vist i plau de l’Institut Català del Sol (Incasol).
El Sr. Alcalde diu que ni ell ni l’Ajuntament en saben res, que ho mirarà i ens comunicarà lo que esbrini.

Camí de Sant Magí.
Preguntem sobre quin criteri ha seguit l’Ajuntament per permetre el tancament mitjançant una tela metàl•lica de una finca que hi ha pujant a l’esquerra al camí de Sant Magí just al sortir del casc urbà.
Sembla a primera vista que no compleix les normatives en quan a amplada del vial.
Al mateix camí i pràcticament arribant a l’altura de les industries, un particular ha fet un mur d’accés que envaeix l’espai del camí, s’ha fet amb el corresponent permís d’obres? En tenia coneixement l’Ajuntament?
Es lliuren fotografies dels dos casos a la Secretària.
El Sr. Alcalde respon que el primer cas si que el coneix i va permetre col•locar el tancament en el seu emplaçament actual, que no es podia fer d’una altre manera per culpa del talús del altre costat. Discrepem però acceptem la resposta.
En el segon cas, el Sr. Alcalde no en sap res i quedem que ens contestarà en el pròxim Ple del mes de juliol.

Gimnàs.
Podrien explicar-nos encara que sigui breument el funcionament del gimnàs municipal.
Quina quota es paga? Qui se la queda? La persona que don les classes és contractada? Expliqui’ns una mica el funcionament.
El Sr. Alcalde explica que la quota mensual que es cobra als usuaris és per l’Ajuntament, però que una part (No va dir quina) va a la persona que porta el gimnàs i que aquesta persona té un contracte de formació de l’Ajuntament (¿?) Anirem properament a l’Ajuntament a informar-nos una mica més en profunditat sobre aquest tema.

Desprès del torn de la Portaveu del PSC, acaba el Ple Municipal.

dimarts, 17 d’abril del 2012

Ple de l'Ajuntament dia 18/04/2012

Queda convocada la Sessió Pública Ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alforja que tindrà lloc el proper dia 18 d'abril de 2012 a les 20,00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

dissabte, 14 d’abril del 2012

dijous, 12 d’abril del 2012

Preguntes pel Ple del dia 18/4/2012

El dia 18/4 es convocarà per part del Sr. Alcalde, la Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alforja.
Com bé sabeu, ara ja no es permet al públic fer preguntes al finalitzar el Ple, però si que ens les podeu fer arribar i nosaltres las plantejarem al Equip de Govern.
Queda ben entès que han de ser preguntes d’interès general, degudament documentades i/o contrastades, amb això volem dir que no si val preguntar per preguntar qualsevol cosa.
Podeu fer arribar les preguntes a:

sendo@assistic.cat

Gràcies!

divendres, 30 de març del 2012

Sessió Pública Extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alforja del dia 28 de març de 2012

Comença el Ple puntualment a les 20,00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
L'Ordre del Dia consta de 4 punts.

1)Aprobació de l'Acta de la sessió anterior
Aprobada per tots els grups.

2)Informació, en el compliment del Article 3.2 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, de la relació certificada de proveïdors pendent de pagament enviada al Ministeri de Hisenda.
El Sr. Alcalde ens posa al corrent de la llista de proveïdors pendents de pagament que han enviat al Ministeri d'Hisenda.

3) Adopció d'acord referent a la aprobació del Pla d'Ajustament elaborat per a la financiació del pagament a proveïdors.
El Sr. Alcalde explica que per pagar a tots els proveïdors las factures que té pendents l'Ajuntament (227.000 €), el Ministeri d'Hisenda ha ofert als municipis que compleixin els requisits i presentin un Pla d'Ajustament a 10 anys la posibilitat de financiar el deute al 5% d'interès.
Si el Pla no és viable, el Ministeri pagara igualment als proveïdors i per cobrar el deute al Ajuntament reduïra les aportacions anuals de diners que fa l'Estat al 50%, fins a liquidar el deute.
Dilluns 26 de març, des de l'Ajuntament ja sen's va explicar la mecanica d'aquest Pla d'Ajustament i sen's va assegurar que abans del Ple tindriem números concrets per poder valorar la opció.
Aquesta informació no va arribar mai a les nostres mans.
A la ronda d'intervencions per la votació, el portaveu d'ERC va dir.
"Ens consta que des de l'Ajuntament, sobre tot la seva Secretària ha treballat molt i bé aquest tema, ens va explicar el perquè i la mecànica a seguir en el Pla d'Ajustament, sen's va assegurar que abans del Ple tindriem cifres més concretes. Com que no hem vist res més i no podem votar a favor d'una cosa que no hem vist, ens veiem obligats a votar en contra".

La votació va ser:
CiU: A favor
PSC: Abstenció
EU: A favor
ERC: En contra

4)Adopció d'acord referent a la modificació de la data de celebració dels Plens Ordinaris.
Passant-los de la primera setmana del mes corresponent a la tercera.

La votació va ser:
CiU: A favor
PSC: En contra
EU: A favor
ERC: A favor

I sense més temes a tractar es tanca la sessió.

dimecres, 28 de març del 2012

Convocatoria Ple Extraordinari el dia 28 de Març.

El Ple de l'Ajuntament d'Alforja celebrarà sessió pública Extraordinària de primera convocatoria, que tindrà lloc el proper dia 28 de març a les 20 hores, al Saló de Plens Municipal.

dijous, 8 de març del 2012

Ple extraordinari del dia 7 de març 2012

A les 8 de la tarda en punt ha començat el Ple Extraordinari del Ajuntament d'Alforja amb com a únic punt del dia votar la moció presentada per ERC sobre l'adhesió d'Alforja a l'Associació de Municipis per La Independència.
El text complet de la moció és el següent:

En Rosendo Martorell Rovira, DNI 00000000, amb domicili al Carrer ----------, Urb. Portugal, d’Alforja, i actuant com a portaveu del grup d’ERC a l’Ajuntament de la mateixa localitat, fa lliurament a les oficines municipals de la següent documentació:

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA


El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea.

Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.

També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.

Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments van impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal;

És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció del següents acords:

PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’ajuntament d’Alforja a l’Associació de Municipis per la Independència, que implica la plena acceptació dels estatuts d’aquesta entitat, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i l’objecte de la qual és l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.

SEGON.- Acceptació dels estatuts que regulen l’Associació.


TERCER.- Designar a l’Alcalde com a representant d’aquest Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència. Quan l’Alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.

QUART.- Facultar l’Alcalde per signar els documents necessaris per l’execució del present acord.

CINQUÈ.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.

L'Acalde llegeix un comunicat que ha preparat la Plataforma d'Alforja, i el portaveu d'ERC el text de la moció.

Sendo Martorell, portaveu d'ERC continua dient:

Finalment vull des de la meva posició de portaveu del Grup Municipal d'ERC d'Alforja, sigui quin sigui el resultat de la votació, donar les gràcies al Sr. Alcalde i al seu Govern per la prompta gestió de la moció que presentem.
També voldria encoratjar a tots els Regidors/es d'aquest Plenari i convidar-los a alinear-se amb nosaltres en allò que fa tant de temps que demanem:
La Independència de Catalunya!!!

La portaveu del grup Municipal Socialista,va fer lectura dels seus arguments justificant llur votació.

Resultat de la votació:

Esquerra Republicana de Catalunya: A favor.
Esquerra Únitaria: A favor.
Convergència i Unió: A favor.
Partit Socialista de Catalunya: Abstenció

Queda aprovada la moció.

dilluns, 5 de març del 2012

Ple Extraordinari del proper 7 de març de 2012.

S'informa de la celebració del Ple Extraordinari del Ajuntament d'Alforja el dia 7 de març a les 20 hores a (atenció!!!) la sala d'Exposicions de la Casa de Cultura.
El portaveu del grup d'ERC presentarà a votació del Plenari la moció per l'adhesió d'Alforja a l'Associació de Municipis per la Independència.
Esperem la màxima assistencia

dijous, 26 de gener del 2012

Resum Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alforja del dia 4 de Gener de 2012

Ordre del dia:
.Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.

.Assumptes administratius:
-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos.
-Proposta per l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2012.
-Aprovació si s’escau, de la modificació de la Taxa reguladora de la Llar d’Infants Municipal.


Comença puntualment a les 8 del vespre, el Ple a la sala de plens de l’Ajuntament.

Es fa un repàs a l’acta anterior i s’acorden diverses rectificacions, sobre tot de transcripció.
Com a portaveu d’ERC, ens queixem de que no figura a l’acta tota l’exposició que vam fer sobre els problemes de subministrament d’aigua, així com el posterior intercanvi dialèctic amb l’Alcalde.
S’arriba a l’acord de afegir-ho i aprovar-ho al pròxim Ple.

L’Alcalde fa una exposició de com va ser el tancament econòmic del 2010, en base al Informe Econòmic emès per el Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, encarregat per el Consistori entrant.
Del mateix se’n desprèn que Alforja és un municipi molt poc endeutat:
8,56%, quan els percentatges “normals” al Baix Camp son del 30-40%.

La quantitat exacte de l’endeutament és de 67,43 Euros per habitant...El municipi més endeutat d’Espanya és Madrid amb 2000 Euros per habitant. Finalment a pregunta nostre, el Sr. Alcalde no té cap problema en reconèixer que la gestió econòmica feta per l’anterior equip de govern va ser bona.

L’Alcalde fa una exposició completa del pressupost que vol sotmetre a votació per part del Plenari. A la ronda d’exposicions ens referim i agraïm la invitació que ens va fer l’Alcalde per explicar-nos i consultar-nos el pressupost 2012 abans de tancar-lo.
Com que el pressupost, a banda d'algunes diferencies de criteri ens sembla raonable, el grup d’ERC hi vota a favor.

l’Alcalde fa l’exposició i sotmet a votació, la nova Taxa reguladora de la llar d’Infants Municipal. Com que l’acord s’ha fet a tres bandes...Alcaldia, mestres i pares, votem favorablement.

En el torn de Precs i Preguntes, preguntem sobre la situació sanitària actual de l’aigua del dipòsit del polígon Les Sorts....Se’ns contesta que l’aigua esta en bones condicions. Dies desprès tornem a fer una lectura de nitrats i la veritat és que don encara molt alta.
Es pregunta com és que encara no s’ha posat la tanca de protecció on esta emplaçada l’estació meteorològica...Se’ns contesta que la posaran properament.
Preguntem sobre la situació del web municipal, recordant que portem 7 mesos sense web...Se’ns diu que es posarà en marxa de manera imminent

Sense més assumptes per tractar es tanca la sessió.

dilluns, 2 de gener del 2012

Ple de l'Ajuntament pel proper 4 de gener de 2012

Ús informem de la sessió pública ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alforja, que tindrà lloc el proper dia 4 de gener de 2012.