divendres, 30 de març de 2012

Sessió Pública Extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alforja del dia 28 de març de 2012

Comença el Ple puntualment a les 20,00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
L'Ordre del Dia consta de 4 punts.

1)Aprobació de l'Acta de la sessió anterior
Aprobada per tots els grups.

2)Informació, en el compliment del Article 3.2 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, de la relació certificada de proveïdors pendent de pagament enviada al Ministeri de Hisenda.
El Sr. Alcalde ens posa al corrent de la llista de proveïdors pendents de pagament que han enviat al Ministeri d'Hisenda.

3) Adopció d'acord referent a la aprobació del Pla d'Ajustament elaborat per a la financiació del pagament a proveïdors.
El Sr. Alcalde explica que per pagar a tots els proveïdors las factures que té pendents l'Ajuntament (227.000 €), el Ministeri d'Hisenda ha ofert als municipis que compleixin els requisits i presentin un Pla d'Ajustament a 10 anys la posibilitat de financiar el deute al 5% d'interès.
Si el Pla no és viable, el Ministeri pagara igualment als proveïdors i per cobrar el deute al Ajuntament reduïra les aportacions anuals de diners que fa l'Estat al 50%, fins a liquidar el deute.
Dilluns 26 de març, des de l'Ajuntament ja sen's va explicar la mecanica d'aquest Pla d'Ajustament i sen's va assegurar que abans del Ple tindriem números concrets per poder valorar la opció.
Aquesta informació no va arribar mai a les nostres mans.
A la ronda d'intervencions per la votació, el portaveu d'ERC va dir.
"Ens consta que des de l'Ajuntament, sobre tot la seva Secretària ha treballat molt i bé aquest tema, ens va explicar el perquè i la mecànica a seguir en el Pla d'Ajustament, sen's va assegurar que abans del Ple tindriem cifres més concretes. Com que no hem vist res més i no podem votar a favor d'una cosa que no hem vist, ens veiem obligats a votar en contra".

La votació va ser:
CiU: A favor
PSC: Abstenció
EU: A favor
ERC: En contra

4)Adopció d'acord referent a la modificació de la data de celebració dels Plens Ordinaris.
Passant-los de la primera setmana del mes corresponent a la tercera.

La votació va ser:
CiU: A favor
PSC: En contra
EU: A favor
ERC: A favor

I sense més temes a tractar es tanca la sessió.