divendres, 28 de desembre de 2012


Sessió Pública Extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alforja del 28 de desembre de 2012.

Comença el Ple a les 17 hores, puntualment, amb els punts següents:

Primer. Aprovació si s’escau, del pressupost municipal per l’exercici 2013.

En el nostre torn d’intervenció i votació, agraïm que el Sr. Alcalde reunís als Portaveus prèviament per explicar-los el Pressupost 2013.
Però donat que el tope i la configuració bàsica d’aquest pressupost vindrà dictat per l’administració en base del préstec ICO.
Donat que (Segons se’ns va explicar) i per culpa de la mateixa Administració encara no queda ben clar que aquest sigui el tope de despesa màxima del pressupost.
I finalment considerant que la possibilitat de fer aportacions en el sentit d’alguna despesa que trobem a faltar és nul·la.
No ens queda més remei que abstenir-nos.

 
Segon. Aprovació si s’escau, de la Moció de rebuig a l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, presentada per el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

 
Reproducció integra de la Moció:

 

MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ

 

 

El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.

 

Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país.

 

L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del govern de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.

 

Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a què de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, professors i alumnat.

 

Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim possible la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir l’estadi de plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya. 

 

 

Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER.  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Alforja  a la reforma de la llei d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.

 

SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya.

 

TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, i declarar-lo persona non-grata al municipi d’Alforja, i demanar la retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació. 

 

QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.

 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat

 La moció s’aprova per unanimitat!!

 Tercer. Aprovació si s’escau de la derogació de l’Ordenança Municipal 2.8 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonía mòbil, amb motiu de la sentencia de 12 de juliol de 2012 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
El Grup d’Esquerra s’absté.

 Sense més temes a tractar es tanca la Sessió.

 

dilluns, 24 de desembre de 2012

Bon Nadal a tothom.


La Secció Local d'Esquerra Republicana d'Alforja desitja a tots els seus militants, simpatitzants i amics en general, un molt bon Nadal.