divendres, 30 de març de 2012

Sessió Pública Extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alforja del dia 28 de març de 2012

Comença el Ple puntualment a les 20,00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
L'Ordre del Dia consta de 4 punts.

1)Aprobació de l'Acta de la sessió anterior
Aprobada per tots els grups.

2)Informació, en el compliment del Article 3.2 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, de la relació certificada de proveïdors pendent de pagament enviada al Ministeri de Hisenda.
El Sr. Alcalde ens posa al corrent de la llista de proveïdors pendents de pagament que han enviat al Ministeri d'Hisenda.

3) Adopció d'acord referent a la aprobació del Pla d'Ajustament elaborat per a la financiació del pagament a proveïdors.
El Sr. Alcalde explica que per pagar a tots els proveïdors las factures que té pendents l'Ajuntament (227.000 €), el Ministeri d'Hisenda ha ofert als municipis que compleixin els requisits i presentin un Pla d'Ajustament a 10 anys la posibilitat de financiar el deute al 5% d'interès.
Si el Pla no és viable, el Ministeri pagara igualment als proveïdors i per cobrar el deute al Ajuntament reduïra les aportacions anuals de diners que fa l'Estat al 50%, fins a liquidar el deute.
Dilluns 26 de març, des de l'Ajuntament ja sen's va explicar la mecanica d'aquest Pla d'Ajustament i sen's va assegurar que abans del Ple tindriem números concrets per poder valorar la opció.
Aquesta informació no va arribar mai a les nostres mans.
A la ronda d'intervencions per la votació, el portaveu d'ERC va dir.
"Ens consta que des de l'Ajuntament, sobre tot la seva Secretària ha treballat molt i bé aquest tema, ens va explicar el perquè i la mecànica a seguir en el Pla d'Ajustament, sen's va assegurar que abans del Ple tindriem cifres més concretes. Com que no hem vist res més i no podem votar a favor d'una cosa que no hem vist, ens veiem obligats a votar en contra".

La votació va ser:
CiU: A favor
PSC: Abstenció
EU: A favor
ERC: En contra

4)Adopció d'acord referent a la modificació de la data de celebració dels Plens Ordinaris.
Passant-los de la primera setmana del mes corresponent a la tercera.

La votació va ser:
CiU: A favor
PSC: En contra
EU: A favor
ERC: A favor

I sense més temes a tractar es tanca la sessió.

dimecres, 28 de març de 2012

Convocatoria Ple Extraordinari el dia 28 de Març.

El Ple de l'Ajuntament d'Alforja celebrarà sessió pública Extraordinària de primera convocatoria, que tindrà lloc el proper dia 28 de març a les 20 hores, al Saló de Plens Municipal.

dijous, 8 de març de 2012

Ple extraordinari del dia 7 de març 2012

A les 8 de la tarda en punt ha començat el Ple Extraordinari del Ajuntament d'Alforja amb com a únic punt del dia votar la moció presentada per ERC sobre l'adhesió d'Alforja a l'Associació de Municipis per La Independència.
El text complet de la moció és el següent:

En Rosendo Martorell Rovira, DNI 00000000, amb domicili al Carrer ----------, Urb. Portugal, d’Alforja, i actuant com a portaveu del grup d’ERC a l’Ajuntament de la mateixa localitat, fa lliurament a les oficines municipals de la següent documentació:

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA


El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea.

Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.

També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.

Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments van impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal;

És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció del següents acords:

PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’ajuntament d’Alforja a l’Associació de Municipis per la Independència, que implica la plena acceptació dels estatuts d’aquesta entitat, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i l’objecte de la qual és l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.

SEGON.- Acceptació dels estatuts que regulen l’Associació.


TERCER.- Designar a l’Alcalde com a representant d’aquest Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència. Quan l’Alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.

QUART.- Facultar l’Alcalde per signar els documents necessaris per l’execució del present acord.

CINQUÈ.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.

L'Acalde llegeix un comunicat que ha preparat la Plataforma d'Alforja, i el portaveu d'ERC el text de la moció.

Sendo Martorell, portaveu d'ERC continua dient:

Finalment vull des de la meva posició de portaveu del Grup Municipal d'ERC d'Alforja, sigui quin sigui el resultat de la votació, donar les gràcies al Sr. Alcalde i al seu Govern per la prompta gestió de la moció que presentem.
També voldria encoratjar a tots els Regidors/es d'aquest Plenari i convidar-los a alinear-se amb nosaltres en allò que fa tant de temps que demanem:
La Independència de Catalunya!!!

La portaveu del grup Municipal Socialista,va fer lectura dels seus arguments justificant llur votació.

Resultat de la votació:

Esquerra Republicana de Catalunya: A favor.
Esquerra Únitaria: A favor.
Convergència i Unió: A favor.
Partit Socialista de Catalunya: Abstenció

Queda aprovada la moció.

dilluns, 5 de març de 2012

Ple Extraordinari del proper 7 de març de 2012.

S'informa de la celebració del Ple Extraordinari del Ajuntament d'Alforja el dia 7 de març a les 20 hores a (atenció!!!) la sala d'Exposicions de la Casa de Cultura.
El portaveu del grup d'ERC presentarà a votació del Plenari la moció per l'adhesió d'Alforja a l'Associació de Municipis per la Independència.
Esperem la màxima assistencia