dimecres, 24 d’octubre de 2012

Resum de la Sessio Pública Ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alforja.

Sessió Pública Ordinària del Ple de l'Ajuntament d’Alforja del 17 d'octubre de 2012.

Comença el Ple a les 20,00 hrs. puntualment.

-S'aprova l'acta de la sessió anterior, sense rectificacions.

-El Sr. Alcalde don compte dels Decrets emesos des de l'anterior Ple.

-Aprovació si s'escau de la modificació del pressupost per reconeixement extrajudicial de crèdits 1M/2012.
És tracte de fer un reconeixament de factures pendents arrastrades d'exercicis precedents.
Son temes d'organització, votem abstenció.

-Aprovació si s'escau de la modificació de una bateria d'ordenançes fiscals:
Impost de construccions instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri.
        "          "           "         "   "     "   de guals.
        "          "           "         "   "     "   de l'expedició de documents adminis.
        "          "           "         "   "     "    espedició d'estudis i llicencies urbanis.
        "          "           "         "   "     "    per llicencia d'obertura d'establiments.
        "          "           "         "   "     "    per escombraries.
En el nostre torn de paraula, donem el nostre acord a l'instauració d'alguna taxa que fins ara no existia i  també estem conformes a les pujades moderades i raonables (Entre el 3% i el 10%) presentades però no als estralls de l'any passat. Votem a favor.

Aprovació si s'escau, del compte general de l'exercici 2011.
Votem abstenció.

Redistribució de les Regiduries.
Joan Josep Garcia-Urbanisme, Promoció Econòmica, Industria, Treball i Turisme.
Casimiro Rodriguez-Participació Ciutadana, Festes i Esports.
Angels Garcia-Benestar, Familia i Sanitat.
Vanesa Garcia-Governació,Serveis, Personal i Hisenda
Magí Ferré-Medi Ambient i Pagesia
Yolanda Saludes-Educació i Cultura.

Precs i preguntes.

Preguntem sobre la situació del diposit principal i els viatges d'aigua que fan camions cisterna.
El S. Alcalde ens explica que el nivell del diposit és molt baix i s'està portant aigua de l'Urbanització Portugal.
Per cert diversos veïns de l'urbanització s'han queixat de la perdua de pressió a la xarxa.
El cost d'aquest transport és assumit per l'Ajuntament , hi ha una partida oberta de 8000 €.
El Sr. Alcalde ens don tota mena de garanties sobre la manipulació i analitica d'aquesta aigua per tal de no repetir episodis passats.

A travès d'aquest bloc la ciutadania va fer arribar tres preguntes que varem traslladar al Alcalde.

1) Situació dels àtics de l'edifici de la rotonda.
2) Situació de l'ascensor del Ajuntament.
3) Interès en saber com està el procès de substitució del treballador de la brigada municipal.

Al primer punt el Sr. Alcalde exposa que la situació bàsicament és la mateixa, el TSC va dictaminar que dos àtics s'han de tirar a terra, s'està intentant per via administrativa i apoiant-se el el nou POUM de canviar la situació i no arribar a l'enderroc.
Estàn intentant amb bon criteri aplicar la mateixa solució que va posar en pràctica l'anterior govern municipal.
El segón punt confirma que es tracta exclusivament d'una qüestio pressupostaria, no hi han diners per l'ascensor.
La veritat és que si que hi habia una subvenció per poder-lo posar, subvenció que ens van retirar degut a la denuncia que va posar en el seu moment el grup de CiU.
El tercer punt, el procès està a punt d'encetar la fase d'entrevistes i examen de català nivell A.

I sense més a tractar, es tanca la sessió.
 
 

dimarts, 16 d’octubre de 2012

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

Se celebrarà aquest dimecres dia 17 d'octubre a les 8 del vespre a la Sala de Sessions de l'Ajuntament.

dijous, 11 d’octubre de 2012