dissabte, 19 de gener del 2013

Sessió Pública Ordinària del Ple del Ajuntament d’Alforja del dia 16 de gener de 2013.


Comença el Ple puntualment a les 8 del vespre, excusant l’absència de les dues representants del grup del PSC, amb els següents punts de l’ordre del Dia:

Primer. Aprovació de les Actes de les dues sessions anteriors.
Hi votem a favor.

Segon 1. L’Alcalde don compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple Ordinari.

Segon 2. Proposta per l’aprovació de la modificació de les bases d’atorgament de subvencions a les entitats locals sense ànim de lucre per l’organització d’activitats culturals  esportives, recreatives o juvenils d’interès públic.

Sobre aquestes modificacions no ens sembla bé i així ho fem constar a l’acta.

Al apartat de les bases parla de les quanties de les  subvencions que sempre seran del 50% del total, llevat de (I aquesta és la frase que s’ha afegit i que no ens agrada) “Els casos on la subvenció podrà arribar excepcionalment al 90% de la despesa efectuada en atenció als serveis personals prestats i no quantificables econòmicament”

Ens abstenim en la votació.

 Precs i Preguntes.

 Primer. Traslladem al Sr. Alcalde una pregunta de l’AMPA del Josep Fusté, sobre si finalment l’Ajuntament pagarà el salari del professor de plàstica com semblava que havien afirmat en el decurs d’una de les reunions mantingudes entre Ajuntament, AMPA i Direcció del centre.

El Sr. Alcalde respon que no, que l’Ajuntament no té recursos i per lo tant no s’ha contemplat partida en els Pressupostos del 2013 per pagar la feina de un professor que en tot cas fa una feina que bé podrien cobrir els professors que ja hi ha al centre.

És parla de uns ingressos extres generats per matriculacions a la Llar d’Infants  i que bé podrien cobrir aquesta despesa. El Sr. Alcalde i la Regidora d’Ensenyament responen que els diners generats per la Llar es destinen integrament a tapar el dèficit de la Llar d’Infants.

 Segon. El 27 de febrer acaba el termini per presentar els projectes inclosos en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2013-2016, preguntem al Sr. Alcalde quins projectes pensen presentar.

El Sr. Alcalde ens explica que en aquest Puosc tenen previst utilitzar el 50% de l’import (Màxim permès per la llei) en despesa i manteniment. La resta la destinaran a adequar la piscina municipal i la xarxa d’aigua. El Sr. Alcalde es compromet a presentar-nos els diferents projectes abans de posar-los en mans de l’Administració.

 
Sense més temes atractar acaba el Ple.