dissabte, 19 de gener de 2013

Sessió Pública Ordinària del Ple del Ajuntament d’Alforja del dia 16 de gener de 2013.


Comença el Ple puntualment a les 8 del vespre, excusant l’absència de les dues representants del grup del PSC, amb els següents punts de l’ordre del Dia:

Primer. Aprovació de les Actes de les dues sessions anteriors.
Hi votem a favor.

Segon 1. L’Alcalde don compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple Ordinari.

Segon 2. Proposta per l’aprovació de la modificació de les bases d’atorgament de subvencions a les entitats locals sense ànim de lucre per l’organització d’activitats culturals  esportives, recreatives o juvenils d’interès públic.

Sobre aquestes modificacions no ens sembla bé i així ho fem constar a l’acta.

Al apartat de les bases parla de les quanties de les  subvencions que sempre seran del 50% del total, llevat de (I aquesta és la frase que s’ha afegit i que no ens agrada) “Els casos on la subvenció podrà arribar excepcionalment al 90% de la despesa efectuada en atenció als serveis personals prestats i no quantificables econòmicament”

Ens abstenim en la votació.

 Precs i Preguntes.

 Primer. Traslladem al Sr. Alcalde una pregunta de l’AMPA del Josep Fusté, sobre si finalment l’Ajuntament pagarà el salari del professor de plàstica com semblava que havien afirmat en el decurs d’una de les reunions mantingudes entre Ajuntament, AMPA i Direcció del centre.

El Sr. Alcalde respon que no, que l’Ajuntament no té recursos i per lo tant no s’ha contemplat partida en els Pressupostos del 2013 per pagar la feina de un professor que en tot cas fa una feina que bé podrien cobrir els professors que ja hi ha al centre.

És parla de uns ingressos extres generats per matriculacions a la Llar d’Infants  i que bé podrien cobrir aquesta despesa. El Sr. Alcalde i la Regidora d’Ensenyament responen que els diners generats per la Llar es destinen integrament a tapar el dèficit de la Llar d’Infants.

 Segon. El 27 de febrer acaba el termini per presentar els projectes inclosos en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2013-2016, preguntem al Sr. Alcalde quins projectes pensen presentar.

El Sr. Alcalde ens explica que en aquest Puosc tenen previst utilitzar el 50% de l’import (Màxim permès per la llei) en despesa i manteniment. La resta la destinaran a adequar la piscina municipal i la xarxa d’aigua. El Sr. Alcalde es compromet a presentar-nos els diferents projectes abans de posar-los en mans de l’Administració.

 
Sense més temes atractar acaba el Ple.

 

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Hi ha una pregunta de fa més d'un mes.

Anònim ha dit...

Perdona, és veritat no ho habia vist!!!
Com que el tema ve de lluny i és feixuc et posa el fragment de l'acta on consta tot el desarrollo d'aquest tema perquè ho puguis entendre.
Salut.
Sendo

2.3.- Aprovació, si s’escau de la derogació de l’Ordenança municipal 2.8. reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, amb motiu de la sentència de 12 de juliol de 2012 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

ANTECEDENTS:

I.- En data 20 de desembre de 2010 aquest ajuntament d’Alforja va aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 295, de data 27 de desembre de 2010, la qual suposava una adhesió a l’ordenança tipus aprovada per la Diputació de Tarragona i publicada al BOP 244 de 23 d’octubre de 2010.La publicació al BOP de 27 de desembre de 2010 va ser objecte d’una correcció posterior publicada al BOP 50 de 2 de març de 2011.

II.- El dia 12 de juliol de 2012 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentència en els assumptes acumulats C-55/11, 57/11 i 58/11, corresponents a les qüestions prejudicials promogudes pel Tribunal Suprem en els recursos de cassació núm. 4307/2009, 1085/2010 i 861/2009. Aquests recursos s’interposaren en impugnació de la validesa d’ordenances fiscals reguladores de taxes per l’aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil dels ajuntaments de Santa Amàlia (Badajoz), Tudela (Navarra) i Torremayor (Badajoz).

III.- Així mateix, les qüestions prejudicials esmentades van propiciar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspengués, sistemàticament, la tramitació dels recursos contenciosos administratius interposats contra anàlogues ordenances fiscals aprovades per municipis de l’àmbit territorial de competència d’aquest òrgan jurisdiccional, entre els quals es troba aquest municipi.

IV.-Així doncs, segons la Sentència del TJUE, els ajuntaments només podran cobrar taxes municipals per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal, en raó de l’explotació de serveis de telefonia mòbil, a les operadores de xarxes de telecomunicacions titulars d’instal•lacions però no a les operadores que no siguin titulars d’aquestes xarxes.

V.- Per la seva banda, el Tribunal Suprem aplica per primera vegada aquest pronunciament del TJUE en les sentències de 10 i 15 d’octubre de 2012 que estimen, respectivament, els recursos de cassació núm. 4307/2009 i 1085/2010, cassant les sentències recorregudes i anul•lant determinats preceptes de les ordenances fiscals impugnades. Els preceptes anul•lats es refereixen a la delimitació del fet imposable, la determinació del subjecte passiu i la quantificació de la taxa, que son els elements essencials del tribut.

VI.-Cal precisar també que, si bé les sentències del Tribunal Suprem afecten dues ordenances fiscals concretes, no es pot obviar que creen una doctrina que han seguit totes les sentències posteriors del Tribunal Suprem en anàlegs recursos de cassació que discutien el mateix tipus d’ordenances fiscals de municipis d’arreu del territori espanyol. A banda d’això, s’ha de tenir en compte que la resolució del TJUE, de 12 de juliol de 2012, obliga els tribunals nacionals a interpretar la norma de conformitat amb allò que s’hi decideix.

VII.-Consegüentment, és procedent derogar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 295., de data 27 de desembre de 2010, corregida al BOP nº 50 de data 2 de març de 2011, atès que la recent jurisprudència que s’exposa priva de la validesa jurídica a l’empara de la qual s’havia aprovat aquesta ordenança fiscal.


Anònim ha dit...

.


FONAMENTS DE DRET:

És competència del Ple municipal adoptar l’acord de derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 295., de data 27 de desembre de 2010, corregida al BOP nº 50 de data 2 de març de 2011 de conformitat amb allò que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Base de Règim Local, i l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Per tot l’anterior, S’ACORDA:

Primer.- Derogar l’ordenança fiscal de l’ajuntament d’ Alforja reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 295., de data 27 de desembre de 2010, corregida al BOP nº 50 de data 2 de març de i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d’aplicació.

Segon.- Trametre l’acord de derogació que es disposa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en els recurs contenciós administratiu 344/2011 que es segueix al respecte d’aquesta qüestió a l’efecte previst en l’article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tercer.- Comunicar a BASE GESTIÓ D’INGRESSOS aquest acord.


DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Seguidament es procedeix a la votació de la proposta d’acord, que queda aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, essent el resultat de la votació com segueix:


CIU PSC-PM EU ERC-AM
Sentit de la votació A FAVOR A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓ

Anònim ha dit...

Ok, molt agraït