dimecres, 22 d’agost de 2012

Resum del Ple del 18 de juliol 2012


Sessió Pública Ordinària del Ple de l?ajuntament d’Alforja del 18 de juliol de 2012.Comença el Ple a les 20,00 puntualment.


-S’aproven les actes anteriors desprès de fer per part nostre les rectificacions oportunes.
-Pren possessió i jura el càrrec la Regidora Yolanda Saludes Àvila.

-Es don compte per part del Alcalde, de diversos assumptes administratius.

-El Alcalde don compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la Corporació…..Aquí si que fem el comentari/pregunta de que fins el mes d’abril només s’havien emès 13 Decrets (xifra totalment lògica) i en 3 mesos se’n han dictat 32, que desprès de repassar-los hem vist que s’ha optat per la formula Decret d’Alcaldia per simples comunicacions, informacions o inclús llicencia d’obres, cosa que no ens sembla correcte del tot.

-Es don compte de la liquidació del pressupost de 2011

-Es don compte de la resolució (anul·lació) dels contractes amb Aigües de Catalunya, per fer les obres de interconnexió de les xarxes d’aigua potable entre Alforja i la Urbanització Horts d’en Serra i per les millores de la xarxa.

-Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la llar d’infants municipal….Ens abstenim.

-Aprovació si s’escau del Reglament de la Llar d’Infants Municipal…Com que ens hem informat que ha estat consensuat entre pares, professors i Ajuntament…Votem favorablement.

-Proposta d’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament i un vei per la sessió d’un terreny i l’enderroc d’un mur a l’Avinguda de Catalunya…Ens abstenim.

-Proposta d’aprovació sobre el dret a vot dels representants electes al municipi. Quan un Regidor/a està de baixa maternal/paternal o per llarga malaltia no pot seguir votant en els Plens Municipals, aquesta moció presentada demana que si ho puguin fer…..Votem favorablement.

-Proposta d’aprovació de l’implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit de Catalunya. Es tracta de posar en marxa al Ajuntament d’Alforja una finestreta on és podrà lliurar i fer entrada de qualsevol document, ja sigui per la Generalitat o per l’Administració Estatal…Votem favorablement.

-Proposta d’aprovació del calendari de Festes Locals d’Alforja per l’any 2013. Es proposen els dies 18/1 i 27/9…Votem favorablement.

-Proposta d’aprovació de les bases de selecció que han de regir pel concurs lliure d’un lloc de treball d’oficial de la Brigada d’Obres Municipal…Ens abstenim.


Torn de Precs i Preguntes:

Preguntem per quina raó el Sr. Rubio (President de la Junta de Compensació de Barqueres) ha posat un recurs contenciós-administratiu en nom de l’urbanització contra l’Ajuntament d’Alforja.

L’Alcalde contesta que l’Ajuntament no va passar els rebuts de l’aigua al cobro durant un any a l’urbanització, al fer-ho el Sr Rubio va considerar que com no s’havia cobrat a temps ja no calia pagar-ho. Des del Ajuntament se’ls reclama aquest import i Barqueres ha posat aquest recurs.

Preguntem per les tres respostes que havien quedat pendents des del últim Ple Ordinari.

Desprès d’haver preguntat i insistit sobre el fet, els tiquets de la piscina de la temporada 2011, i que no s’havien fet servir finalment han estat canviats per l’Ajuntament en la proporció de 60/40%.

Sobre la venta de la parcel·la número 3 del Polígon Industrial Les Sorts, el Sr. Alcalde ens contesta que l’Ajuntament no entra a la gestió del polígon, que aquesta correspon integrament al ICANSÒL, cosa que posem en dubte ja que durant 4 anys l’Ajuntament i l’INCASÒL va estar permanentment en contacte en la gestió de les parcel·les i instal·lacions del polígon.

Sobre la construcció de un mur de contenció a la part alta del camí de Sant Magí, segons l’Alcalde el tècnic municipal no veu cap impediment en concedir llicencia municipal per fer l’obre, encara que francament i tal com es pot veure l’obre està fora de les mides legals.


Sense més assumptes per tractar és tanca la sessió.