dilluns, 9 de juny de 2008

Pel grup municipal de CiU a l'Ajuntament d'Alforja

El grup municipal de CiU vol informació i diu que no se li facilita.

Aniria bé assabentar-se de quins tràmits cal seguir. Les lleis estan a l’abast de tothom. Fer d’oposició és el més fàcil i especialment quan no volem feina, segons ens han manifestat al grup d’esquerra, respecte al fet de no acceptar el pacte i entrar al govern amb responsabilitats delegades.

Jo demano al grup de CiU TRANSPARÈNCIA i no tergiversacions interessades.
Sempre s’ha facilitat la documentació corresponent als plens, organisme del qual ells també en formen part, sense necessitat de cap autorització. (Art. 164.2 TRLMRLC)

En tots els altres casos, el dret a la informació i l’accés a documentació i registre s’ha de fer prèvia sol·licitud. La formulació genèrica d’aquest dret és a l’art. 164 TRLMRLC (77 L 7/85, 14 ROF): Tots els membres de les Corporacions locals tenen dret a obtenir de l’Alcalde o el president, o de la Junta de Govern, tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per el desenvolupament de llur funció.

La sol·licitud s’ha de resoldre en el termini de 5 dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva presentació.

En qualsevol cas han de respectar la confidencialitat de la informació a la qual tenen accés per raó del càrrec, en el cas que es puguin perjudicar interessos de l’ens local o de tercers (art. 164.6 TRLMRLC).

Grup de CiU de l’Ajuntament d’Alforja, no més tergiversacions interessades. Feu un vot per la coherència i sigueu transparents.

Ricard Gené.
Secció Local d’Esquerra d’Alforja.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

ves que no et corregeixi les faltes d'ortografía, que aixó si que ho fan bé els de CiU as plens..

Anònim ha dit...

Corregeixen les faltes dels altres però no miren les seves. Només cal veure l'Informatiu i el seu article a la Finestra del Mercadal.